Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μορφή της υπηρεσίας είναι σπονδυλωτή. Αποτελείται από συνεχόμενες οθόνες εννοιολογικά συνδεδεμένες. Η μετακίνηση ανάμεσα στις οθόνες γίνεται με τα κουμπιά:


Για να μετακινηθεί ο υποψήφιος στην επόμενη οθόνη, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί Συνέχεια.

Πριν μετακινηθείτε εκτελούνται όλοι οι λογικοί έλεγχοι της οθόνης και εμφανίζονται σε περίπτωση λάθους τα αντίστοιχα μηνύματα.


Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.


Για να αποθηκεύσετε την πορεία των εργασιών σας.

Σε διάφορα σημεία της αίτησης απαιτείται η επισύναψη αποδεικτικών στοιχείων. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι στη μορφή και σε μέγεθος που θα τον ενημερώνει η εφαρμογή με κατάλληλο μήνυμα. Για να γίνει η επισύναψη του εγγράφου, πρέπει να πατήσει την σχετική επιλογή.

Στα πεδία της Ψηφιακής Αίτησης που υποστηρίζονται από λίστες, θα υπάρχει ένα δεξί βελάκι πατώντας το θα ανοίγουν τα δεδομένα της λίστας ή πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα της εγγραφής που τον ενδιαφέρει θα μειωθούν οι διαθέσιμες επιλογές του.

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την είσοδό στην Ψηφιακή Υπηρεσία, θα πρέπει ο αιτούμενος να καταχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας το πεδίο Είσοδος στην Υπηρεσία.


Αφού συμπληρώσετε τους κωδικούς σας, πατάτε την επιλογή Σύνδεση


και στην συνέχεια πατάτε το Αποστολή.


Το σύστημα θα σας επιστρέψει τα στοιχεία σας για οπτική επιβεβαίωση. Επιλέγοντας την Επιβεβαίωση, συνεχίζετε στο επόμενο βήμα.

3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στην Αρχική Σελίδα μπορεί ο υποψήφιος να δει το σύνολο των αιτήσεων που τον αφοροούν. Προσφέρονται μία σειρά από Φίλτρα Αναζήτησης προκειμένου να εντοπίσει ευκολότερα την αίτηση που τον ενδιαφέρει, τα οποία τα βλέπει επιλέγοντας το εικονίδιο μετά το label Οι αιτήσεις μου.

Ανάλογα με την κατάσταση μίας δήλωσης, οι διαθέσιμες ενέργειες διαφέρουν. Στις Αιτήσεις σε Κατάσταση Προσωρινά Αποθηκευμένη, μπορεί:

1. Από το Εκτύπωση, να εκτυπώσει τα στοιχεία της αίτησης.

2. Από το Επεξεργασία, να τροποποιήσει τα στοιχεία τις αίτησης.

3. Από το Διαγραφή, να διαγραψεί η αίτηση από το σύστημα.

Στις Αιτήσεις σε Κατάσταση Οριστικοποιημένη μπορεί:

1. Aπό το Εκτύπωση, να εκτυπώσει τα Δηλωθέντα Στοιχεία της αίτησης.

2. Από το Ακύρωση, να ακυρώσει την αίτηση.

Τέλος, στις Αιτήσεις σε Κατάσταση Ακυρωμένη μπορεί:

1. Από το Εκτύπωση, να εκτυπώσει τα Δηλωθέντα Στοιχεία της αίτησης.

4. ΑΙΤΗΣΗ

Για τη καταχώρηση μίας αίτησης θα πρέπει να ακολουθήσετε 4 βήματα, όπως περιγράφονται παρακάτω.

ΒΗΜΑ 1

Στο πρώτο βήμα, υπάρχουν τα Στοιχεία Επικοινωνίας του υποψήφιου, Η Επώνυμία και το Α.Φ.Μ. συμπληρώνονται αυτόματα από τους κωδικούς taxisnet. Ο αιτούμενος συμπληρώνει υποχρεωτικά ή επεξεργάζεται τα πεδία Αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Email, Αρμόδιος για Πληροφορίες και Τηλέφωνο Επικοινωνίας.

Πατώντας το κουμπί Αποθήκευση αποθηκεύεται προσωρινά η παρούσα αίτηση.

Διαφορετικά, επιλέγοντας Συνέχεια και εφόσον έχει συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία μεταφέρεται στο επόμενο βήμα, χωρίς κάποιο μήνυμα λάθους.

ΒΗΜΑ 2

Στο δεύτερο βήμα, θα πρέπει να καταχωρήσει ο υποψήφιος τα Στοιχεία Επένδυσης υποχρεωτικά. Συπληρώνει το Εκτιμώμενο συνολικό κόστος επένδυσης (capex) βάσει της Διακήρυξης, επιλέγει το συνολικό Αριθμό Φορτιστών και το συνολικό Αριθμό Ρευματοδοτών (plugs) που απευθύνεται η παρούσα αίτηση και επισυνάπτει το έγγραφο Διακήρυξης του Διαγωνισμού Παραχώρησης.

Πατώντας το κουμπί Αποθήκευση αποθηκεύεται προσωρινά η παρούσα αίτηση.

Διαφορετικά, επιλέγοντας Συνέχεια και εφόσον έχει συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία μεταφέρεται στο επόμενο βήμα, χωρίς κάποιο μήνυμα λάθους.

ΒΗΜΑ 3

Στο τρίτο βήμα, θα πρέπει να επιλέξει ο υποψήφιος το Εύρος Πληθυσμού Δήμου μέσα από μία λίστα τιμών, όπου υπολογίζει αυτόματα μία τιμή για το Ανώτατο επιλέξιμο ύψος επένδυσης. Ο υπολογισμός αυτός θα γίνεται με βάση το κόστος επένδυσης που καταχώρησε στο προηγούμενο βήμα και τη τιμή που επέλεξε σε αυτό.

Οι επιλογές που έχει ο ενδιαφερόμενος είναι τρεις, αυτές είναι οι παρακάτω:

i. Άνω των 100.000 κατοίκων - 50%

ii. Από 30.000 έως 100.000 κατοίκους -60%

iii. Κάτω των 30.000 κατοίκων -70%

Πατώντας το κουμπί Αποθήκευση αποθηκεύεται προσωρινά η παρούσα αίτηση.

Διαφορετικά, πατώντας το κουμπί Συνέχεια και εφόσον έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία αποδεκτά, συνεχίζει στο τέταρτο Βήμα.

ΒΗΜΑ 4

Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα, γίνεται η Προεπισκόπηση Αίτησης, αφότου μελετήσει ο αιτούμενος την προεκτύπωση της αίτησης έχει τη δυνατότητα:

i. Επιλέγοντας Υποβολή, να οριστικοποιήσει την αίτηση

ii. Επιλέγοντας Εκτύπωση Αίτησης, να κάνει εκτύππωση της παρούσας Αίτησης.

Αφού υποβάλει την αίτησή του, εμφανίζεται ο κωδικός της αίτησης, καθώς και το σύνολο των πληροφοριών της, όπως στην προεπισκόπηση που προηγήθηκε. Επιπλέον, μπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Nα εκτυπώσει την παρούσα αίτηση επιλέγοντας το κουμπί Εκτύπωση.

2. Επιλέγοντας το κουμπί Αρχική Σελίδα, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην Αρχική Σελίδα. Αν λοιπόν εκτελέσει αυτή την ενέργεια θα εμφανιστεί μήνυμα για επιβεβαίωση, πατώντας το Ναι μεταφέρεται στην αρχική σελίδα, ενώ πατώντας το Όχι παραμένει στην οθόνη αυτή.

3. Τέλος, επιλέγοντας το κουμπί Ακύρωση, έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παρούσα αίτηση. Εκτελώντας αυτή την ενέργεια θα εμφανιστεί μήνυμα για επιβεβαίωση, πατώντας το Ναι προχωράει στην ακύρωση της αίτησης, ενώ πατώντας το Οχι παραμένει στην οθόνη αυτή.