Ελλάδα 2.0 Λογότυπο

Συχνές Ερωτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Φορτίζω Παντού

Περιεχόμενα

1. Τι επιδοτεί η Δράση «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» ;

Η δράση «Φορτίζω Παντού» παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε. σε αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και σταθμούς αυτοκινήτων).

Ο στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία ενός βασικού δικτύου με υποδομές δημόσιας φόρτισης Η/Ο στη χώρα, με τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση του υγειούς ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή.

2. Ποιο είναι το καθεστώς ενίσχυσης της δράσης «Φορτίζω Παντού»;

Οι ενισχύσεις από τη δράση αυτή χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 36α και, ειδικά ως προς τις επιχορηγήσεις που αφορούν υποδομές επαναφόρτισης σε λιμένες, το 56β του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ή Γ.Α.Κ.»).

3. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης «Φορτίζω Παντού»;

1. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης «Φορτίζω Παντού» είναι οι φορείς που υλοποιούν τις σχετικές επενδύσεις και οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης.
Οι φορείς αυτοί μπορούν να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • α. Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις,
 • β. Συνεταιρισμοί,
 • γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • ε. Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

2. Oι δικαιούχοι των ενισχύσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του ρόλου τους στις προς υλοποίηση επενδύσεις:

 • Κατηγορία δικαιούχων Ι:
  Δικαιούχοι οι οποίοι:
  • (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο,
  • (β) θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο και
  • (γ) θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εγγεγραμμένο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 • Κατηγορία δικαιούχων Ι:
  Δικαιούχοι οι οποίοι:
  • (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο
  • (β) θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μ.Υ.Φ.Α.Η, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4710/2020 και
  • (γ) είτε είναι κύριοι και του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο είτε έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση τουλάχιστον πέντε (5) ετών για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης με τους κύριους ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.

Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που ο αιτών - δικαιούχος της ενίσχυσης είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο από τον κύριο/έχοντα νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο, η όποια δαπάνη προκύψει για την εγκατάσταση του σταθμού από τον δεύτερο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δαπάνης για τη σύνδεσή του σταθμού με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει τελικά να επιβαρύνει τον πρώτο, προκειμένου να δύναται να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του αιτούντος-δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται, με σχετική συμφωνία και παραστατικά-αποδεικτικά (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ της δράσης), ότι ο αιτών-δικαιούχος της ενίσχυσης ανέλαβε και επωμίσθηκε εξολοκλήρου τις σχετικές δαπάνες που είχε αρχικά καταβάλει ο κύριος / έχων νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου..

Διευκρινίζεται ακόμα πως οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

4. Ποιες είναι οι Κατηγορίες χώρων για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο και λήψη ενίσχυσης;

Αρχικά να αναφερθεί ότι οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης παρέχονται στους δικαιούχους, αποκλειστικά για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, Οι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης σταθμοί φόρτισης Η/Ο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του χώρου εγκατάστασής τους, ως εξής:

Κατηγορία Α – Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Στην Κατηγορία Α ανήκουν οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 και αναπτύσσονται σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α Α’ βαθμού. Αναφορικά με την κατηγορία Α ισχύουν τα εξής:

 • α. Για την ανάπτυξη των ως άνω δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός παραχώρησης του δικαιώματος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή/και ν. 4413/2016 και σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της παρ. 2 του αρ. 16 του ν. 4710/2020.
 • β. Στην περίπτωση σταθμών Κατηγορίας Α δικαιούχο της ενίσχυσης αποτελεί ο Παραχωρησιούχος που προκύπτει από τον ως άνω εκάστοτε διαγωνισμό των Δήμων, εφόσον υπαχθεί στην παρούσα δράση.

Κατηγορία Β – Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο εκτός Σ.Φ.Η.Ο. (χώροι με δημόσια πρόσβαση εκτός της Κατηγορίας Α)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους, οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα Ο.Τ.Α Α’ βαθμού. Οι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης σταθμοί φόρτισης Η/Ο διακρίνονται σε δύο υπο-κατηγορίες, βάσει του χώρου εγκατάστασής τους, ως εξής:

Υπο-κατηγορία Β.1 – Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

Στην υπο-κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται επί των αξόνων ή κόμβων του κεντρικού και εκτεταμένου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE», και συγκεκριμένα σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους στάσης ή στάθμευσης:

 • - Β.1.1. κατά μήκος της οδού, συμπεριλαμβανομένων χώρων που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων εκατέρωθεν της οδού,
 • - Β.1.2. εντός λιμενικής ζώνης,
 • - Β.1.3. εντός αερολιμένα,
 • - Β.1.4. εντός σιδηροδρομικού σταθμού.

Τονίζεται ότι στην ως άνω κατηγορία Β.1.2. δεν εντάσσονται οι υποδομές τροφοδότησης πλοίων.

Υπο-κατηγορία Β.2– Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε λοιπούς χώρους

Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται σε λοιπούς χώρους με δημόσια πρόσβαση, ως εξής:

 • - Β.2.1. στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»,
 • - Β.2.2. στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση ή υπό παραχώρηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός ζώνης τουριστικών λιμένων,
 • - Β.2.3. στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς οχημάτων,
 • - Β.2.4. στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων, και σε δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων,
 • - Β.2.5. σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων με δημόσια πρόσβαση, και
 • - Β.2.6. κατά μήκος των οδών, εντός λιμενικής ζώνης, εντός αερολιμένα, εντός σιδηροδρομικού σταθμού, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στους χώρους της Κατηγορίας Β.1 του παρόντος.

Τονίζεται ότι στις ως άνω κατηγορίες Β.2.2. και Β.2.6. δεν εντάσσονται οι υποδομές τροφοδότησης πλοίων.

5. Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν ο χώρος εγκατάστασης ενός σταθμού φόρτισης βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ);

Μπορεί να γίνει ένας προκαταρκτικός έλεγχος από τον αιτύντα/ δυνητικό δικαιούχο μέσω της πλατφόρμας TENtec Interactive Map Viewer (europa.eu). Για την εμφάνιση του Διευρωπαϊκού Δίκτυου Μεταφορών της Ελλάδας στον χάρτη θα πρέπει να πατήσετε στην επιλογή «Orient/East - Med».

Σημειώνεται, ότι η απόφαση για το αν τελικά εμπίπτει ή όχι στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών(ΔΕΔ-Μ) ένας σταθμός, θα λαμβάνεται από τον φορέα υλοποίησης της δράσης.

6. Ποιοι τύποι σταθμών φόρτισης είναι επιλέξιμοι στη δράση «Φορτίζω Παντού» και τι ισχύει για το ωράριο δημόσιας πρόσβασης ανά κατηγορία χώρου Α και Β;

Αρχικά, και για τις δύο Κατηγορίες Α και Β, η τροφοδοσία των σταθμών φόρτισης Η/Ο θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., όπως αποδεικνύεται με την ανάκληση ισόποσων με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Εγγυήσεων Προέλευσης.

Επιπλέον, ανάλογα με την κατηγορία χώρων (Α ή Β) ισχύουν τα εξής:

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:

 • Ωράριο Δημόσιας Πρόσβασης
  Οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο θεωρούνται επιλέξιμοι για τη λήψη των ενισχύσεων της παρούσας, μόνο εφόσον παρέχουν 24-ώρη δημόσια πρόσβαση για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
 • Τύποι Σταθμού φόρτισης Η/Ο
  Για την κατηγορία Α, επιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων από την παρούσα δράση είναι όλοι οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, οι οποίοι εντάσσονται στα εγκεκριμένα Σ.Φ.Η.Ο., των οποίων η εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς είναι μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW.

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

 • Ωράριο Δημόσιας Πρόσβασης
  Οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο θεωρούνται επιλέξιμοι για τη λήψη των ενισχύσεων της παρούσας, μόνο εφόσον παρέχουν δημόσια πρόσβαση κατ’ ελάχιστο σε 12-ωρη βάση καθημερινά και για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.
  Σημειώνεται πως σε περίπτωση που η δημόσια πρόσβαση για έναν σταθμό φόρτισης Η/Ο σε αυτή την Κατηγορία δεν είναι 24-ωρη και για 7 ημέρες την εβδομάδα, υπάρχει απομείωση της έντασης ενίσχυσης κατά 20% (βλ. επιπλέον Ερώτηση 10).
 • Τύποι Σταθμού φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β Για την κατηγορία Α, επιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων από την παρούσα δράση είναι όλοι οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, οι οποίοι εντάσσονται στα εγκεκριμένα Σ.Φ.Η.Ο., των οποίων η εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς είναι μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW.
  • α. Eπιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων από την παρούσα δράση είναι μόνο οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των τριάντα (30) kW.
  • β. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση σταθμών φόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται εντός σταθμών αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ), με ενεργό Κ.Α.Δ. πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ της δράσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV της δράσης), επιλέξιμοι είναι επιπλέον και σταθμοί εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW.
  • γ. Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β.1.1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ της δράσης, οι οποίοι εγκαθίστανται κατά μήκος του Οδικού δικτύου, εφόσον έχουν εγκατεστημένη ισχύ έως και εβδομήντα (70) kW (P ≤ 70 kW), συνιστούν επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν εγκαθίστανται σε συνδυασμό με σταθμό φόρτισης Η/Ο ισχύος τουλάχιστον εκατόν πενήντα 150 kW (P ≥ 150 kW). Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερης ισχύος σταθμοί φόρτισης Η/Ο δύναται είτε να αποτελούν αντικείμενο του ίδιου έργου/επένδυσης (αποτελώντας δυνητικά μέρος της αίτησης ενίσχυσης), είτε να είναι ήδη εγκατεστημένοι στα όρια του χώρου εγκατάστασης και σε απόσταση έως πενήντα (50) μέτρων από το σταθμό ισχύος έως και 70 kW.
  • δ. Σταθμοί φόρτισης για οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια κλπ) δεν είναι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης από την παρούσα δράση.

7. Ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές των σταθμών φόρτισης Η/Ο που είναι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης από τη δράση ;

Οι τεχνικές προδιαγραφές σταθμών φόρτισης Η/Ο της δράσης που θα πρέπει να πληρούνται ανά Κατηγορία χώρου Α ή Β είναι οι εξής:

• Τεχνικές προδιαγραφές σταθμών φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α
Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α, πρέπει να πληρούν τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου.
Επιπλέον, οι σταθμοί της Κατηγορίας Α με εγκατεστημένη ισχύ έως και εικοσιδύο (22) kW (P ≤ 22 kW), πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να υποστηρίξουν λειτουργίες έξυπνης φόρτισης.

• Τεχνικές προδιαγραφές σταθμών φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β
Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που λαμβάνουν ενίσχυση πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων όπως προβλέπονται στην υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2040), όπως εκάστοτε ισχύει.
Επιπλέον, οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που λαμβάνουν ενίσχυση πρέπει να πληρούν όσα ορίζονται στις ενότητες 11.2.1 έως 11.2.3 της ΚΥΑ της δράσης.

8. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες για τη λήψη ενίσχυσης στην δράση «Φορτίζω Παντού»;

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο που ισχύουν για τις Κατηγορίες χώρων Α και Β, για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην ΚΥΑ της δράσης, δύνανται να καταλαμβάνουν τις κατηγορίες του Πίνακα 5 κατωτέρω, του άρθρου 10.1 της ΚΥΑ της δράσης. Οι δαπάνες αυτές κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιπλέον, για την επιλεξιμότητα των δαπανών για την εκάστοτε Κατηγορία Α και Β, ισχύουν τα εξής:

Κατηγορία Α:
Για την Κατηγορία Α, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες οι οποίες ρητά και διακριτά περιγράφονται στην εκάστοτε Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας / Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του Πίνακα 5 της ΚΥΑ της δράσης.

Κατηγορία Β:
Για την Κατηγορία Β, ορίζεται μέγιστο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά σταθμό φόρτισης Η/Ο και ανά κατηγορία βασικών επιλέξιμων δαπανών του Πίνακα 5, που περιλαμβάνεται στην αίτηση για επιδότηση (Βλ. επιπλέον ερώτηση 9).

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και το ποιες δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες βρίσκονται στην ΚΥΑ της δράσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 10.

9. Πώς υπολογίζεται ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για έναν σταθμό φόρτισης που εγκαθίσταται σε χώρο της Κατηγορίας Β;

Για την Κατηγορία Β, ορίζεται μέγιστο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά σταθμό φόρτισης Η/Ο και ανά κατηγορία βασικών επιλέξιμων δαπανών του Πίνακα 5.

Το ύψος αυτό εξαρτάται από την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού και από το επίπεδο τάσης του δικτύου διανομής / το μέγεθος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα οποία συνδέεται ο σταθμός, βάσει του Πίνακα 6 της ΚΥΑ της δράσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιπλέον ισχύουν τα εξής:

 • Στην περίπτωση σταθμού φόρτισης με περισσότερες από μία (1) διεπαφές (plugs), ως εγκατεστημένη ισχύς του Πίνακα 6 νοείται η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παρέχεται ταυτόχρονα και αθροιστικά από τις διεπαφές αυτές.
 • Στην περίπτωση σταθμού φόρτισης με διεπαφές (plugs) τόσο DC όσο και AC, ως εγκατεστημένη ισχύς του Πίνακα 6, νοείται η μέγιστη ισχύς εξόδου μόνο της/των διεπαφών (plugs) DC.
  Παράδειγμα: Για έναν σταθμό φόρτισης Η/Ο, DC/AC, με (2) διεπαφές, όπου η μία διεπαφή είναι DC με μέγιστη ισχύ εξόδου 100kW και η άλλη διεπαφή είναι AC με μέγιστη ισχύ εξόδου 22kW, ως εγκατεστημένη ισχύς για τον υπολογισμό του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού, μέσω του Πίνακα 6, νοείται η ισχύς εξόδου DC 100KW.
 • Για τον υπολογισμό του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού για έναν σταθμό φόρτισης συγκεκριμένης εγκατεστημένης ισχύος, αθροίζεται το ποσό που υπολογίζεται βάσει της στήλης για τις βασικές κατηγορίες δαπανών Ι & ΙΙ του Πίνακα 6, με το ποσό της στήλης για τη βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ του ίδιου Πίνακα αναλόγως του τρόπου σύνδεσης στο δίκτυο διανομής.
  Παράδειγμα: Για έναν σταθμό φόρτισης Η/Ο DC, εγκατεστημένης ισχύος 50kW, που συνδέεται στο δίκτυο ΧΤ μέσω παροχής νο4 (55KVA), ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός υπολογίζεται ως εξής:
  • Επιλέξιμος μέγιστος προϋπολογισμός για δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης: 630 €/kW * 50 kW= 31.500€
  • Επιλέξιμος μέγιστος προϋπολογισμός για δαπάνες σύνδεσης στο δίκτυο για παροχή νο4 (55kVA): 15.000€
  • Συνολικός μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δικαιολογείται για την εν λόγω επένδυση: 46.500€.
 • Ο δικαιούχος πρέπει να αποδεικνύει δαπάνες που περιλαμβάνονται τόσο στη βασική κατηγορία δαπανών Ι όσο και στη βασική κατηγορία δαπανών ΙΙ, βάσει του Πίνακα 5 της ΚΥΑ της δράσης.
 • Η βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ αφορά μόνο στις περιπτώσεις σύνδεσης σταθμού φόρτισης Η/Ο μέσω νέας ή επαύξησης υφιστάμενης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, και μόνο στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η σχετική στήλη του Πίνακα 6. Επιπλέον, στην περίπτωση υφιστάμενης παροχής χωρίς επαύξηση, απαιτείται να αποδεικνύεται ότι η υφιστάμενη παροχή επαρκεί για την σύνδεση του προς επιδότηση σταθμού φόρτισης Η/Ο σε αυτήν.
  Παράδειγμα: Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για έναν σταθμό φόρτισης Η/Ο AC, εγκατεστημένης ισχύος 22KW, που συνδέεται στο δίκτυο ΧΤ σε υφιστάμενη παροχή χωρίς επαύξηση, θα είναι: 22KW* 200€/KW = 4.400 €
 • Στην περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός σταθμών φόρτισης Η/Ο στο δίκτυο διανομής μέσω μίας (κοινής) παροχής (νέας ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής), τα κόστη που αφορούν στη σύνδεση στο δίκτυο διανομής (βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ του Πίνακα 5) επιμερίζονται σε κάθε ένα εκ των συνδεόμενων σταθμών φόρτισης, αναλογικά, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος του κάθε σταθμού.
  Παράδειγμα επιμερισμού δαπανών σύνδεσης (βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ: Δύο σταθμοί φόρτισης Η/Ο εγκατεστημένης ισχύος 350kW και 180kW αντίστοιχα, συνδέονται σε νέα παροχή Μέση Τάσης. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες σύνδεσης στη Μέση Τάση είναι 70.000€ ο οποίος επιμερίζεται, για τους σκοπούς της αίτησης, αναλογικά με την εγκατεστημένη ισχύ του εκάστοτε σταθμού φόρτισης Η/Ο ως εξής:
  • Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για σταθμό φόρτισης 180kW μετά τον επιμερισμό της δαπάνης: 23.773,58 €
  • Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για σταθμό φόρτισης 350kW μετά τον επιμερισμό της δαπάνης: 46.226,42 €
 • Στην περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός σταθμών φόρτισης Η/Ο στο δίκτυο διανομής μέσω μίας (κοινής) παροχής στη Μέση Τάση (νέας ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής), και εφόσον περιλαμβάνεται η εγκατάσταση Υ/Σ ΜΤ, η απαιτούμενη δαπάνη (δαπάνη ΙΙ.5 του Πίνακα 5) επιμερίζεται σε κάθε ένα εκ των συνδεόμενων σταθμών φόρτισης, αναλογικά, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος του κάθε σταθμού.

10. Ποιες είναι οι εντάσεις ενίσχυσης για τους δυνητικούς δικαιούχους ανά Κατηγορία χώρων Α και Β;

Οι εντάσεις ενίσχυσης διαφέρουν ανάλογα την Κατηγορία χώρων Α και Β ως εξής:

• Ένταση Ενίσχυσης Κατηγορίας Α
Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης, που μπορεί να λάβει ένας Παραχωρησιούχος ως δικαιούχος της παρούσας δράσης, εξαρτάται από τον πληθυσμό του ΟΤΑ Α’ βαθμού, στους χώρους αρμοδιότητας του οποίου θα αναπτυχθούν οι εν λόγω σταθμοί φόρτισης Η/Ο, σύμφωνα με τον Πίνακα 7 της ΚΥΑ της δράσης.
Το τελικό ύψος της ενίσχυσης για την ανάπτυξη των σταθμών φόρτισης Η/Ο καθορίζεται με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, ο οποίος δύναται να αποτελεί Δικαιούχο του προγράμματος. Το μέγιστο ποσό (σε ευρώ) της ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανώτατου ποσοστού ενίσχυσης του παρακάτω πίνακα επί του πραγματικού κόστους επένδυσης (capex) του Παραχωρησιούχου, όπως αυτό αναφέρεται στην προσφορά του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 – ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

• Ένταση Ενίσχυσης Κατηγορίας Β
Για τους σταθμούς φόρτισης Η/Ο που υπάγονται στην Κατηγορία Β, το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται με βάση το μέγεθος της εταιρείας που υποβάλλει το αίτημα ενίσχυσης καθώς και την Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός. Στο πίνακα 8 ορίζονται οι εντάσεις ενισχύσεις λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την κατηγοριοποίηση περιοχών σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ της δράσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ανώτατα ποσοστά ισχύουν εφόσον η πρόσβαση στο σταθμό φόρτισης Η/Ο είναι 24-ώρη για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

Σε διαφορετική περίπτωση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην ενότητα 10.2.1 της ΚΥΑ της δράσης, τα ποσοστά ενίσχυσης του Πίνακα 8 απομειώνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

11. Πόσες αιτήσεις μπορεί να κάνει ένας δικαιούχος στη δράση «Φορτίζω Παντού»

Ο αριθμός των αιτήσεων που μπορεί να κάνει ένας δικαιούχος στη δράση «Φορτίζω Παντού» σχετίζεται με την Κατηγορία την οποία αιτείται (Α ή/και Β) ως εξής:

 • Κατηγορία Α: Για την Κατηγορία Α δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το αριθμό αιτήσεων. Ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει τόσες αιτήσεις όσες και οι Συμβάσεις Παραχώρησης που έχει υπογράψει με τους Δήμους κατόπιν διενέργειας ανοιχτών διαγωνισμών, εφόσον τηρούνται οι τιθέμενοι περιορισμοί για το συνολικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει κάθε δικαιούχος οι οποίοι ισχύουν σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
 • Κατηγορία Β: Για την Κατηγορία Β, ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά Περιφέρεια ορίζεται σε έξι (6) αιτήσεις ανά δικαιούχο (άρα ένας δικαιούχος της Κατηγορίας Β μπορεί να υποβάλλει έως 13*6=78 αιτήσεις) και εφόσον τηρούνται οι τιθέμενοι περιορισμοί για το συνολικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει κάθε δικαιούχος, οι οποίοι ισχύουν σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

12. Υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθεί μεταχειρισμένος εξοπλισμός σταθμού φόρτισης Η/Ο;

Όχι, εφόσον σύμφωνα με την ΚΥΑ της δράσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση μόνο καινούριου εξοπλισμού σταθμού φόρτισης Η/Ο.

13. Τι ορίζεται ως δημοσίως προσβάσιμος σταθμός φόρτισης Η/Ο;

Ως σταθμός φόρτισης Η/Ο ορίζεται η μεμονωμένη φυσική εγκατάσταση σε συγκεκριμένη τοποθεσία για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε Η/Ο, η οποία είναι εγκατεστημένη εντός περιβλήματος και αποτελείται από ένα ή περισσότερα σημεία επαναφόρτισης. Κάθε σταθμός διαθέτει θεωρητική μέγιστη ισχύ εξόδου που εκφράζεται σε kilowatt (kW). Ο αριθμός των σημείων επαναφόρτισης σε έναν σταθμό καθορίζει τον αριθμό των οχημάτων που μπορούν να επαναφορτιστούν ταυτόχρονα σε αυτόν τον σταθμό.

Ένας σταθμός φόρτισης Η/Ο θεωρείται δημοσίως προσβάσιμος όταν δεν προορίζεται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση μόνο από τον δικαιούχο αλλά παρέχει ηλεκτρική ενέργεια με άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο ευρύ κοινό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα τιμολόγια, τις μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας και πληρωμής και άλλους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

14. Τι είναι ενιαία επιχείρηση;

Στην «Ενιαία Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

 • α. Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
 • β. Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης.
 • γ. Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.
 • δ. Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

15. Εάν εκ παραδρομής δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για την αίτηση, μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά σε μεταγενέστερο στάδιο;

Όλες οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας κατά την υποβολή της αίτησης. Συνεπώς σε περίπτωση μη υποβολής όλων των συνοδευτικών εντύπων, η αίτηση θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την αρχική ελλιπή οριστική υποβολή της.

Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, όταν εντοπιστούν αυτές οι ελλείψεις, ο αιτών/ δυνητικός δικαιούχος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας και με email, προκειμένου να υποβάλλει όλα τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΚΥΑ της δράσης, για να μπορεί να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο.

Σημειώνεται πως εναλλακτικά, ο δικαιούχος, μετά την υποβολή μίας αίτησης και πριν την αξιολόγηση αυτής, έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την αίτησή του μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας και να υποβάλλει αίτηση εκ νέου.

16. Έχω εγκαταστήσει σταθμό φόρτισης Η/Ο σε επιλέξιμο χώρο / έχω παραγγείλει τον εξοπλισμό φόρτισης μερικές μέρες πριν την έναρξη της δράσης, ο οποίος όμως τηρεί τις απαιτήσεις της δράσης. Μπορώ να λάβω ενίσχυση;

Όχι. Η ενίσχυση αφορά μόνο σταθμούς φόρτισης Η/Ο που έχουν εγκατασταθεί μετά την επίσημη έναρξη της δράσης και ακολουθούν τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς αυτής.

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με ορισμό της ΚΥΑ της δράσης, ως έναρξη εργασιών ορίζεται το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως «έναρξη των εργασιών» νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.

17. Τι απαιτείται για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας;

Για την καταβολή της ενίσχυσης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500 € και για όλους τους τύπους οχημάτων, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, αναρτούν στην πλατφόρμα του προγράμματος στα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης, πρόσφατη φορολογική ενημερότητα.

Για την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας απαιτούνται τα εξής:

 • α) η αιτιολογία έκδοσης η οποία είναι: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης»
 • β) το ΑΦΜ του φορέα διαχείρισης της Δράσης που είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΦΜ 090310533, Δ.Ο.Υ. Χολαργού
 • γ) το ποσό με το οποίο έχει εγκριθεί ο ωφελούμενος και αναφέρεται στην Απόφαση Υπαγωγής, η οποία μπορεί να αναζητηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος “Φορτίζω Παντού”, επιλέγοντας το πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ή εναλλακτικά (https://fortizopantou.gov.gr/#popup-article).
 • δ) η συμπλήρωση μία εκ των δύο παρακάτω επιλογών (Α ή Β):
  - Στο πεδίο που αφορά τον Μοναδικό Κωδικό Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) της εφαρμογής myDATA, θα καταχωρηθεί η σειρά που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς καθώς και η ημερομηνία έκδοσής του
  ή εναλλακτικά
  - Εφόσον δεν υπάρχει (ΜΑΡΚ), το πεδίο συμπληρώνεται με την σειρά ή τον αριθμό αναφοράς που αναγράφεται στο τιμολόγιο / απόδειξη Δελτίου Αποστολής

18. Τι απαιτείται για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας;

Για την καταβολή της ενίσχυσης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500 € και για όλους τους τύπους οχημάτων, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, αναρτούν στην πλατφόρμα του προγράμματος στα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης, πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα με την αιτιολογία: «Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων (άρθρα 39 παρ. 7 του Ν. 2065/92 και 59 Ν. 2676/99), με τον όρο της παρακράτησης ποσού ΜΗΔΕΝ (0,00) € από κάθε ποσό που θα του/της καταβληθεί».