Ελλάδα 2.0 Λογότυπο

Όροι χρήσης / Πολιτική Απορρήτου

της Ψηφιακής Υπηρεσίας

Φορτίζω Παντού

Χρήση του Δικτυακού Τόπου

Ο δικτυακός τόπος ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, εφεξής Υ.Π.ΕΝ. Το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του δικτυακού του τόπου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν προβεί σε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρείται έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Η χρήση του δικτυακού τόπου του Υ.Π.ΕΝ. πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ. προς τους πολίτες.

Κάθε χρήστης φέρει ατομική προσωπική ευθύνη της διαφύλαξης των στοιχείων του πρόσβασης. Το Υ.Π.ΕΝ. θα ταυτοποιεί τους χρήστες όπως κατά τη διαδικασία σύνδεσης στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet), χωρίς να αποκλείονται και άλλα μέσα ταυτοποίησης για τη δημιουργία ασφαλών δομών, με δεδομένα που θα αντλούνται κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη – υποκειμένου από τρίτους φορείς (ενδεικτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), ή με δεδομένα υψηλής διαβάθμισης από προσωπικές έξυπνες συσκευές.

Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο

Το Υ.Π.ΕΝ. ενθαρρύνει τους χρήστες στη δημιουργία υπερσυνδέσεων προς τον Δικτυακό του Τόπο και οι χρήστες δεν υποχρεούνται να ζητούν την άδεια του Υ.Π.ΕΝ. για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες του Υ.Π.ΕΝ. μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους

Το Υ.Π.ΕΝ. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων τρίτων φορέων προς τους οποίους υπάρχουν υπερσυνδέσεις μέσα από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ούτε υιοθετεί κατ’ ανάγκη τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι τρίτοι – φορείς των δικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου του Υ.Π.ΕΝ. αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το δικτυακό τόπο του Υ.Π.ΕΝ. και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Επίσης το Υ.Π.ΕΝ. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.

Το Υ.Π.ΕΝ. δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δικτυακών τόπων τρίτων φορέων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Προστασία από Ιούς.

Στο Υ.Π.ΕΝ. καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον Δικτυακό Τόπο καθώς και προστασίας από ιούς των εξυπηρετητών που τον φιλοξενούν. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Δικτυακό Τόπο του Υ.Π.ΕΝ., αναδημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. Το Υ.Π.ΕΝ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Ωστόσο, το Υ.Π.ΕΝ. δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών. Τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το Υ.Π.ΕΝ. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου.

Το Υ.Π.ΕΝ. δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου καθώς και το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη και ότι οι τυχόν ατέλειες θα διορθώνονται. Ακόμη δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν το υλικό και τις λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου δεν περιέχουν ιούς. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη, που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Δεδομένα Χρηστών

Το Υ.Π.ΕΝ. αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, κάθε φορά που αυτοί επικοινωνούν μαζί του ή αξιοποιούν τις υπηρεσίες του. Το Υ.Π.ΕΝ., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει τους χρήστες για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών τους κατά την πλοήγησή στον παρόντα ιστότοπό του και κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι όταν γίνεται αναφορά στους όρους «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα», αυτοί αφορούν αποκλειστικά δεδομένα φυσικών προσώπων και όχι νομικών προσώπων.

Οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, που το Υ.Π.ΕΝ. επεξεργάζεται, παρέχονται απευθείας από τους ίδιους κατά την πλοήγηση τους στον οικείο ιστότοπο (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική Πολιτική) και κατά την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις Δράσεις. Το Υ.Π.ΕΝ. θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), όπως, ενδεικτικά:

 1. Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοτόπων και τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών καθώς και για να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις δράσεις του.
 2. Για εσωτερικές λειτουργίες του και ανάλυση, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης κ.α.
 3. Για τη συμμετοχή σας στη Δράση.
 4. Για τη συλλογή στοιχείων που βρίσκονται καταχωρισμένα σε βάσεις, τα οποία τηρούνται από Φορείς του Δημοσίου.
 5. Για την ανάρτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, πάντοτε υπό την τήρηση των επιταγών της οικείας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσίας.

Ενδεικτικά, παρατίθενται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανά κατηγορία υποκειμένων των δεδομένων, που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τους ως άνω σκοπούς:

 1. Χρήστες Ιστοτόπου:
  • α. Διεύθυνση IP
  • β. Cookies
 2. Αιτούντες (Φυσικά πρόσωπα: Νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, Επιχειρήσεις των οποίων τα στοιχεία ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα):
  • α. Στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση – email
  • β. Προσωπικά στοιχεία: Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.
  • γ. Τραπεζικά και Οικονομικά στοιχεία: Στοιχεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, E3, Ε9, Ε2, Περιουσιακά στοιχεία, Δάνεια, IBAN
 3. Εργαζόμενοι επιχειρήσεων (στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ)
  • α. Στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας
  • β. Προσωπικά στοιχεία: πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία απασχόλησης
  • γ. Τραπεζικά και Οικονομικά στοιχεία: μισθολογικά στοιχεία, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που υποβάλλονται σε επεξεργασία, αφορούν αποκλειστικά δεδομένα φυσικών προσώπων και όχι νομικών προσώπων.

Ενδεχομένως, το Υ.Π.ΕΝ. να συγκεντρώσει και να δημοσιεύσει στατιστικά στοιχεία αλλά όχι σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. Το Υ.Π.ΕΝ. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου του Υ.Π.ΕΝ., προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Τα στοιχεία που καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον εξυπηρετητή του ιστοτόπου από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη είναι τα εξής:

 • η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η οποία αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό
 • η διεύθυνση (URL) την οποία επιθυμεί να προσπελάσει ο χρήστης και η σχετική ημεροχρονολογία
 • αρχείο σφαλμάτων.

Τα ανωτέρω μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία (Collectives S.A.) για το σκοπό της διαχείρισης του ιστοτόπου και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

Πέραν την ανωτέρω κοινοποίησης, το Υ.Π.ΕΝ. κατά κανόνα δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το Υ.Π.ΕΝ. οφείλει να κοινοποιεί τα δεδομένα των χρηστών. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή όταν συνεργάζεται με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Το Υ.Π.ΕΝ. μπορεί επίσης να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλους ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γίνει αντιληπτό κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η υποβολή της αίτησής σας συνιστά εξουσιοδότηση προς το Φορέα Υλοποίησης της Δράσης, για τη συλλογή στοιχεία που βρίσκονται καταχωρισμένα σε βάσεις του Δημοσίου, μέσω διαλειτουργικότητας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • - για τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης (ενδεικτικά: με σκοπό την άντληση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των αιτήσεων από τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, τους ελέγχους και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών),
 • - για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,
 • - για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της Δράσης

Όσον αφορά στις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης, κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων καθώς και για την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων, οι έλεγχοι και διασταυρώσεις δύναται να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, όπου απαιτείται, μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων. Συγκεκριμένα, μέσω της διασύνδεσης συστημάτων και εφαρμογών με τη Δράση δύναται να αντλούνται, κατ’ ελάχιστο, οι ακόλουθες πληροφορίες από τους κάτωθι φορείς:

 • - Φορολογικά στοιχεία (πχ Α.Φ.Μ.) από τα πληροφορικά συστήματα και εφαρμογές της Α.Α.Δ.Ε.
 • - Στοιχεία ασφαλιστικής ενημερότητας από το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Φ.Κ.Α.
 • - Διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ από τις διαδικτυακές υπηρεσίες των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • - Στοιχεία αυθεντικοποίησης χρηστών από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενη με το Υ.Π.Ε.Ν. Εκτελούσα την Επεξεργασία εταιρεία, για σκοπούς διενέργειας της αξιολόγησης των αιτήσεων των δικαιούχων, πάντοτε τηρουμένων όλων των νόμιμων επιταγών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία (συλλογή), μέσω της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με τη Δράση, αφορούν αποκλειστικά δεδομένα φυσικών προσώπων και όχι νομικών προσώπων.

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει το Υ.Π.ΕΝ., είτε μέσω του οικείου ιστοτόπου (κατόπιν επίσκεψής σας ή/και με την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών απευθείας από εσάς) είτε μέσω της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών Δημοσίων Φορέων με τη Δράση, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τον Ν.4624/2019 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως επίσης τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Χρησιμοποιούνται δε μόνο για νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί επιβάλλονται από τη σχετική νομοθεσία, και για τους σκοπούς υλοποίησης της Δράσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν το Υ.Π.ΕΝ. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, αυτοί έχουν ορισμένα δικαιώματα, που μπορούν να ασκήσουν κατά περίπτωση και για τα οποία το Υ.Π.ΕΝ. οφείλει να τους ενημερώσει: Δικαίωμα πρόσβασης, Δικαίωμα διόρθωσης, Δικαίωμα διαγραφής, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας. Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους απευθυνόμενοι στο Υ.Π.ΕΝ. με επιστολή στη διεύθυνση «Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Λεωφόρος Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Αθήνα» ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ypen.gov.gr.

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ανησυχία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.Π.ΕΝ. στη διεύθυνση dpo@prv.ypeka.gr. Εάν παραμένουν δυσαρεστημένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Υ.Π.ΕΝ. επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, μπορούν να υποβάλουν μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πολιτική Cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε έναν ιστότοπο, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτόν (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari
 • Opera

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο του ιστοτόπου που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου του ιστοτόπου (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει μέσω του cookie banner, το οποίο είναι διαθέσιμο στο footer του ιστοτόπου. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση cookies εκ μέρους του Υ.Π.ΕΝ, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν στο info@ypen.gov.gr.

Χρησιμοποιούνται τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies («Άκρως απαραίτητα»). Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση των προαιρετικών cookies.

Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών, το Υ.Π.ΕΝ. θα χρησιμοποιήσει επιπρόσθετα προαιρετικά cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου του ιστοτόπου, cookies λειτουργικότητας για την παροχή στον χρήστη μιας πιο προσωποποιημένης εμπειρίας και cookies εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων.

Στο cookie banner του ιστοτόπου παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies. Εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη.

Δεδομένα Δημόσιων Ηλεκτρονικών Διαβουλεύσεων

Ο δικτυακός τόπος δύναται να παρέχει στο χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη που συμμετέχει στη εκάστοτε διαδικασία καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη από το Υ.Π.ΕΝ. για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία αυτό οδηγείται θα διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό το δικτυακό τόπο. Το Υ.Π.ΕΝ. καθορίζει τους ειδικότερους όρους της συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στο Υ.Π.ΕΝ.

Διαδραστικές Υπηρεσίες

Στα πλαίσια της παροχής διαδραστικών υπηρεσιών, το Υ.Π.ΕΝ. δύναται να παρέχει την υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων (message boards / fora) παρέχοντας στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή/ καταχώριση γραπτών μηνυμάτων. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου πρέπει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και δεν πρέπει να προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις και να εκθέτει ή/και να δημοσιοποιεί κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτους. Το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να διακόπτει την προβολή γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το Υ.Π.ΕΝ. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες – στα εν λόγω μηνύματα/ χώρους – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Το Υ.Π.ΕΝ. δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στην υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στο Υ.Π.ΕΝ..

Επίσης, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Το Υ.Π.ΕΝ. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Το Υ.Π.ΕΝ. δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, στο Υ.Π.ΕΝ.

Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών

Μετά την εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων, το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου καθώς και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες με ή χωρίς ενημέρωση προς τους χρήστες.

Προτάσεις – Σχόλια

Ο Δικτυακός Τόπος του Υ.Π.ΕΝ. αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές την χρηστικότητα, τη διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν, σχόλια και προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «επικοινωνία».